Wie zijn we ?

Erasmushuis & Begijnhofmusea

Het Begijnhof en het Erasmushuis, respectievelijk ingehuldigd in 1930 en 1932, zijn gevestigd in historische gebouwen. Beide zijn ze als monument geklasseerd en behoren tot de ‘parels’ van het Brussels architectonisch erfgoed.

 

Het Erasmushuis is een historische woning waar Erasmus, beroemd humanist uit de Renaissance, in 1521 een paar maanden verbleef en waaraan het zijn bekendheid dankt. De woning werd omgevormd tot museum, dat aan Erasmus en zijn tijd is gewijd. Aan de hand van het omvangrijke en complexe, maar nog verbazingwekkend actuele Erasmiaanse literaire oeuvre geeft het museum in een interieur, dat met behulp van gotisch – en renaissancemeubilair is gereconstrueerd, een beeld van het intellectuele universum van de Renaissance. In de verschillende vertrekken is tevens een collectie schilderijen en prenten te zien van meesters uit de 15 de , 16 de en 17 de eeuw. Naast diverse portretten van Erasmus worden er ook beeldhouwwerken getoond die getuigen van het vakmanschap van kunstenaars uit de Zuidelijke Nederlanden.

 

Het Begijnhof is de concrete getuige van een religieuze beweging ontstaan in de 12de eeuw, die in onze contreien veel ingang vond. De begijnen waren lekenvrouwen die er in gemeenschappen leefden. Inmiddels is het omgevormd tot museum van de Anderlechtse folklore, waarbij verschillende woonkamers zijn gereconstrueerd uit de pre-industriële periode en uit het begin van het industriële tijdperk. Behalve de collecties krijgt men tevens een beeld van het leven van de begijnen en hun activiteiten. De gebouwen van het Begijnhof – sommige delen dateren uit de 15 de eeuw – maken deel uit van verschillende archeologische onderzoeken, zoals een onderzoek van het bouwwerk en een dendrochronologisch onderzoek van het gebinte. In 2021 zal het Begijnhof worden gerestaureerd en momenteel is men bezig aan de uitwerking van een museologisch project.

 

Naast de tentoongestelde collecties bezit onze instelling talrijke archieven, iconografische documenten en diverse objecten gelieerd aan de geschiedenis van de gemeente Anderlecht en de collegiale Sint-Pieter-en-Sint-Guidokerk vanaf 1078 tot op heden.

 

Ook conservatie en restauratie nemen een belangrijke plaats in. Er zijn dan ook diverse onderzoeken en labo-analyses uitgevoerd in samenwerking met het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium).

 

De collecties worden toegelicht aan de hand van mediatietools (bezoekersgids, rondleiding voor gezinnen, audiopalen, …) en een team van meertalige gidsen staat in voor groepsrondleidingen.

 

Naast de vaste tentoonstelling organiseren wij ook tijdelijke tentoonstellingen. Zo worden thema’s met een eerder historisch en literair karakter afgewisseld met hedendaagse tentoonstellingen. In 2000 werd in het kader van « Brussel, culturele hoofdstad van Europa », de tuin herontworpen met het oog op een duurzaam hedendaags aspect. Deze tuin, genoemd de ‘Filosofische tuin’, biedt een dialoog met het gedachtegoed en de geschriften van Erasmus, tot uiting gebracht in werken van hedendaagse kunstenaars van internationale faam, onder wie Bob Verschueren en Marie-Jo Lafontaine.

 

We blijven een speciale plaats inruimen voor de hedendaagse kunst en voor kunstenaars, wier inspiratie verwijst naar of geënt is op de geschiedenis van de Middeleeuwen en de Renaissance. Het is onze wens om op pertinente wijze een band te leggen tussen het verleden en het heden, zodat het verleden kan blijven doorklinken in het heden.

 

Ontstaan uit de wens om verschillende soorten publiek te fideliseren en tegemoet te komen, streven wij naar een veelzijdige culturele programmering: gevarieerde voordrachten, concerten, cursussen en ateliers. Met daarnaast een cursus Latijn waar men zich tijdens het hele jaar vertrouwd kan maken met de originele teksten (in het Latijn) van schrijvers uit de Oudheid, de Middeleeuwen en de Renaissance. Bijzondere aandacht gaat uit naar een kansarm publiek dankzij de samenwerking met lokale actoren verankerd in het verenigingsleven. Wij willen onze musea vooral toegankelijk en aantrekkelijk maken voor de schoolgaande jeugd door middel van een aangepaste programmering. Zo organiseren we een vrij parcours en een gegidst parcours, een objectenspektakel alsook diverse ateliers om te beantwoorden aan de behoeften van de verschillende schoolgroepen. Tevens programmeren we ateliers gewijd aan geneeskrachtige planten georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen.

 

Tot besluit voeren wij een actief beleid van wetenschappelijke samenwerkingsverbanden door middel van commissariaten bij tentoonstellingen, bruikleningen, publicaties en colloquia.

newsletter

Abonnez-vous à l’actualité mensuelle des musées

inscription

f

Shop with style! Find your favorite
item at the best price and discover great
offers every single day.